Privacybeleid en leveringsvoorwaarden

Privacybeleid

Het hier omschreven privacy en cookie beleid van Boek-Boot geeft aan hoe wij omgaan met alle eventueel verstrekte informatie en hoe Boek-Boot deze indien van toepassing beveiligen als u deze website bezoekt.

Boek-Boot stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Voorzover we informatie van u vragen die gebruikt kan worden om u te herkennen bij gebruik van deze website, kunt u er van verzekerd zijn dat dit alleen gebruikt wordt in overeenstemming met het hier omschreven privacy beleid.

Boek-Boot kan van tijd tot tijd dit beleid aanpassen. Kijk daarom af en toe op deze pagina voor de laatste versie. Dit beleid is van toepassing vanaf: mei 2020

Wat houden we bij.

Wij kunnen de volgende informatie verzamelen op basis van door u ingevulde formulieren:

  • naam en achternaam
  • emailadres
  • telefoonnummer.

Waarvoor gebruiken wij de verzamelde informatie

We hebben de informatie nodig om uw wensen te begrijpen en u service te geven. Specifiek om de volgende redenen:

    • Interne administratie
    • toesturen van informatie, nieuwsbrieven e.d.
      Elke nieuwsbrief bevat een mogelijkheid om i uit te schrijven. Daarmee verwijdert u automatisch alle informatie die wij hebben om u nieuwsbrieven toe te kunnen sturen.

Internet Veiligheid

Wij verplichten ons om er zorg voor te dragen dat de door u verstrekte informatie veilig is. Om te voorkomen dat ongewenste toegang tot of bekendmaking van uw informatie mogelijk is hebben wij fysieke, electronische en procedurele maatregelen genomen om uw informatie die wij on-line verzamelen te beveiligen en te bewaken.

We gebruiken Cookies.

Wat is een cookie?

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer als u een website bezoekt. In een aantal gevallen wordt de opgeslagen informatie weer teruggestuurd naar de website als u op een later moment weer deze website bezoekt. Cookies maken bepaalde functionaliteit mogelijk zoals automatisch inloggen. Webwinkels kunnen in het algemeen niet functioneren zonder cookies. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies kunt u vinden op het navolgende websites:

Cookies hebben vele functies. Bijvoorbeeld efficient navigeren tussen de bladzijden van de website, uw voorkeuren herinneren en het verbetert de gebruikerservaring. De soort cookies die we mogelijk gebruiken op deze website hebben we onderverdeeld in een aantal categorieën. Welke cookies we werkelijk gebruiken vind u in onderstaande lijst.

Categorie 1: Strikt noodzakelijke cookies

Dit type cookies zijn essentieel voor het gebruik van onze website. Deze bewaren bv tijdelijke gegevens om delen van onze website te benaderen, informatie om een toegang tot beveiligde delen te krijgen en bijvoorbeeld voor het tijdelijk bewaren van de inhoud van een winkelmandje of gegevens om te kunnen betalen. Zij bevatten geen persoonlijke informatie. De cookies die wij gebruiken vallen voornamelijk in deze categorie. De meeste van deze cookies zijn bovendien tijdelijk. Volgens de fungerende regelgeving mogen wij deze toepassen zonder je toestemming.

Categorie 2: Tijdelijke cookies

Deze cookies verzamelen informatie over de wijze waarop een aangemelde, ingelogde gebruiker de website gebruikt. Bijvoorbeeld tijdelijke informatie over de bezochte bladzijden om te kunnen navigeren, je inlog gegevens en gegevens over opgetreden fouten. Er worden geen gegevens opgeslagen die blijven bestaan na het gebruik en bevatten geen persoonlijke of naar uw herleidbare gegevens. Bij een website waar uw bestellingen kunt plaatsen, worden tijdelijk hierin de gemaakte keuzes opgeslagen totdat de bestelling definitief is verwerkt. Nadat u de website hebt gesloten worden deze cookies gewist. In onderstaande lijst zijn ze tevens aangegeven met de omschrijving “Session”

Bij het aanmelden en door het aanmelden bij onze website geef u toestemming tot het gebruik van deze cookies. Indien u aangeeft dat u de inloggegevens wil onthouden geeft u tevens toestemming om een cookie hiervoor te gebruiken die op uw computer blijft staan.

Categorie 3: Permanente functionaliteit cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek van de website. U moet voor het gebruik hiervan toestemming geven. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld uw gebruikersnaam, taal, gebied waar je woont etc, zodat u een meer op uw wensen afgestemde ervaring in het gebruik krijgt. Indien dat aan de orde is bewaren deze cookies ook veranderingen in tekstinstellingen zoals letter type, grootte en andere persoonlijke web pagina instellingen. Indien u commentaar geeft op berichten op onze site, kan zo u dat wenst, uw gegevens worden bewaard voor het geval u de volgende keer weer commentaar wilt geven. De informatie die hierin opgeslagen wordt, wordt niet gebruikt in andere websites. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u zelf verwijderen via de instellingen van uw browser.

Door aan te geven dat bepaalde informatie zoals uw reactiegegevens dienen te worden bewaard, geeft u tevens toestemming voor het gebruik van deze cookies. Ook als u zich aanmeld op onze site geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Indien u deze informatie niet laat bewaren of u niet hoeft niet in te loggen, wordt er ook geen cookie aangemaakt.

Het door ons gebruikte systeem geeft automatisch aan welke cookies worden gebruikt, onderverdeeld naar de diverse categorieën. Deze lijst is in het Engels gesteld. Wens u meer informatie dan kunt u ons voor een nadere verklaring bereiken door het zenden van een email hierover naar adres: boek-boot@outlook.com

Cookie NameCookie CategoryDescriptionDuration
wordpress_2WordPress cookie for a logged in user.session
wordpress_logged_in_2WordPress cookie for a logged in usersession
wordpress_test_2WordPress cookie for a logged in usersession
wordpress_test_cookie2WordPress test cookiesession
wp-settings-1Wordpress also sets a few wp-settings-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface. 1 year
wp-settings-time-2Wordpress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface. 1 year
PHPSESSID1To identify your unique session on the websitesession
SESS1To ensure that you are recognised when you move from page to page within the site and that any information you have entered is remembered.session

De genoemde User-ID (UID) en de bijhorende cookies worden alleen gebruikt voor aangemelde gebruikers. Bent u geen aangemelde bezoeker, dan worden deze cookies niet aangemaakt. Aangemeld bent u als u vooraf een naam en wachtwoord moet invullen.

Linken naar andere websites

Onze website kan linken naar andere interessante websites bevatten. Als u eenmaal onze site via zo’n link heeft verlaten hebben wij geen invloed meer op die website. Dus kunnen we niet meer verantwoordelijk zijn voor uw privacy of hoe omgegaan wordt met informatie die u verstrekt als u die site bezoekt. Het hier beschreven privacy- en cookiebeleid is dan niet van toepassing. U moet dan met de nodige terughoudendheid die website of websites gebruiken en het op de sites betrekking hebbende privacy beleid bestuderen.

Wij zullen uw bij ons bekende informatie niet verkopen, delen met derden of verhuren aan derden tenzij wij uw toestemming hiervoor hebben. Dit met uitzondering van die gevallen waarin wij wettelijk verplicht kunnen worden om deze informatie met overheidsinstellingen te delen. Wij kunnen echter wel zelf uw informatie gebruiken om uw berichten te sturen waarvan wij denken dat u die interessant vindt enni niet aangegeven heeft dat je dit niet wenst.

=============================

Algemene leveringsvoorwaarden

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings-en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Uitgeverij Boek-Boot

Schoudee 31, 4617NH Bergen op Zoom

Telefoonnummer: 0164 – 630 240

E-mail adres: boek-boot@outlook.com

Artikel 3. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Boek-Boot zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Boek-Boot worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Boek-Boot worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Boek-Boot ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de afnemer die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 4. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Boek-Boot zijn vrijblijvend en Boek-Boot behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Boek-Boot. Boek-Boot is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Boek-Boot dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 5. Prijzen en betalingen

(van openbaar verkrijgbare producten in de Boek-Boot webshop)

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, netto, en exclusief verpakkings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling dient te geschieden bij bestelling, inclusief eventuele verzendkosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Boek-Boot biedt de betalingsmogelijkheden: Via Pay Pall direct op de website of door middel van een bankoverschrijving.  

Bijbetaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Boek-Boot.

Indien Boek-Boot een eventuele vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke ten minste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Boek-Boot om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Indien u met enige betaling in gebreke bent gebleven, is Boek-Boot gerechtigd (de uitvoering van) de desbetreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Boek-Boot.

Artikel 6. Levering

De door Boek-Boot opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Boek-Boot verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Boek-Boot geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Boek-Boot garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Boek-Boot daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijftien (15) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Boek-Boot de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 10. Bedenktijd

Indien de afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering in oorspronkelijke staat en in de oorspronkelijke verpakking aan Boek-Boot te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen dienen gericht te worden aan het adres van Boek-Boot dat hierboven wordt genoemd. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening van de afnemer. Door Boek-Boot met betrekking tot de retour gezonden producten eventueel reeds ontvangen betalingen worden uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald.

Artikel 11. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Boek-Boot, dan wel tussen Boek-Boot en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Boek-Boot, is Boek-Boot niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Boek-Boot.

Artikel 12. Persoonsgegevens

Boek-Boot zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Boek-Boot en zullen uw gegevens eventueel worden gebruikt om over producten en diensten van Boek-Boot te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 13. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Boek-Boot in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en zulks zonder dat Boek-Boot gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Boek-Boot kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 14. Diversen

Indien u aan Boek-Boot schriftelijk opgave doet van een adres, is Boek-Boot gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Boek-Boot schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Boek-Boot gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Boek-Boot deze Voorwaarden soepel toepast. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Boek-Boot in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Boek-Boot vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Boek-Boot is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 15. Toepasselijk rechten bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.